TPO News

뉴스레터

TPO Newsletter No.188

In this issue:
  1. 1. G20 관광 장관 화상회의 열려-코로나19 이후 인도네시아 관광 부문 상황설명 기회
  2. 2. 말레이시아 사라왁 쿠칭, 유네스코가 선정한 요리 창조 도시로 선정
  3. 3. IPOH, 페팅 주(동물과 상호 교감할 수 있는 동물원) 개원
  4. 4. 5월 12일부터 소림사 포함 4 개 관광지 문 열어
  5. 5. 원저우,“동아시아 문화 수도”선정
  6. 6. 제주 마노르블랑 수국축제
  7. 7. 일본 가고시마 사쿠라지마 섬
상세보기
뉴스레터
번호 제목 등록일
57 2021 TPO Newsletter No.188
2021-05-28
56 2021 TPO Newsletter No.187
2021-04-29
55 2021 TPO Newsletter No.186
2021-01-11
54 2020 TPO Newsletter No.185
2020-12-24
53 2020 TPO Newsletter No.184
2020-11-18
52 2020 TPO Newsletter No.183
2020-10-26
51 2020 TPO Newsletter No.182
2020-09-28
50 2020 TPO Newsletter No.181
2020-07-31
49 2020 TPO Newsletter No.180
2020-06-25
48 2020 TPO Newsletter No.179
2020-05-29
47 2020 TPO Newsletter No.178
2020-03-18
46 2020 TPO Newsletter No.177
2020-01-07
45 2019 TPO Newsletter No.176
2019-12-13
44 2019 TPO Newsletter No.175
2019-11-15
43 2019 TPO Newsletter No.174
2019-10-24
42 2019 TPO Newsletter No.173
2019-09-05
41 2019 TPO Newsletter No.172
2019-08-13
40 2019 TPO Newsletter No.171
2019-07-22
39 2019 TPO Newsletter No.170
2019-06-17
38 2019 TPO Newsletter No.169
2019-04-16
1 2 3